Wydawca treści Wydawca treści

Powierzchnie ochronne w standardzie FSC

Zgodnie z aktualną wersją standardu - FSC-STD-POL-01-01-2013, obowiązującą od 20 stycznia 2014 roku, definicja oraz kryteria wyznaczania powierzchni ochronnych zawarte są w opisie wskaźnika 6.2.10.

Treść wskaźnika 6.2.10.:

Wymaga się wyznaczenia stref ochronnych i powierzchni ochronnych w celu maksymalizacji ich wpływu na zachowanie i ochronę bioróżnorodności w zależności od ich wielkości (np. poprzez tworzenie korytarzy ekologicznych, chronionych mokradeł, utrzymanie powierzchni naturalnych).

Rozmiar i położenie stref ochronnych i powierzchni ochronnych są odpowiednie dla zapewnienia ciągłej obecności rzadkich i zagrożonych gatunków (wskaźnik 6.2.1. i aneks nr 1 do Standardu FSC) oraz ekosystemów referencyjnych (kryterium 6.4.).

Łącznie powierzchnie wyznaczone dla celów ochrony bioróżnorodności z tytułu wskaźników 6.2.10 i 6.4.1 są nie mniejsze niż 10 powierzchni certyfikowanej.

Uwaga: strefy ochronne i powierzchnie ochronne mogą stanowić powierzchnie nieleśne. Mogą zawierać mokradła, powierzchnie otwarte oraz mogą spełniać różne cele (np. mogą być zlokalizowane częściowo na zboczach podatnych na erozję, w celu ochrony zasobów wodnych).

Jednakże, w każdym przypadku, ich wyznaczenie musi być uzasadnione przede wszystkim dążeniem do maksymalizacji ochrony bioróżnorodności w jednostce gospodarowania.

W Nadleśnictwie „Śnieżka", będącej w zarządzie RDLP we Wrocławiu, powierzchnie ochronne wyznaczono na terenach głównie leśnych, w granicach korytarza ekologicznego, który swoim zasięgiem obejmuje częściowo obszary Rudawskiego Parku Krajobrazowego oraz Obszar Natura 2000 Rudawy Janowickie PLH020011.

Według zapisów Art. 5 pkt. 2. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880) korytarz ekologiczny to obszar umożliwiający migracje roślin, zwierząt lub grzybów.

Programy ochrony łączności ekologicznej wprowadza po to, aby przeciwdziałać fragmentacji i izolacji środowisk.

Do opracowania zasięgu korytarzy ekologicznych na Dolnym Śląsku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu wykorzystała warstwy utworzone w ramach opracowania: Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską sieć Natura 2000 w Polsce. Opracowanie wykonane dla Ministerstwa Środowiska w ramach realizacji programu Phare PLOl05.02. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża, dla Ministerstwa Środowiska w ramach programu PHARE PLOl05.02, 2005.