Wydawca treści Wydawca treści

OCHRONA GATUNKOWA

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Ochrona gatunkowa jest w Polsce jedną z form ochrony przyrody.

Ma ona na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. Ochrona ta dotyczy gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia
i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych.

Aktualne listy gatunków chronionych, jak również obowiązujące zakazy w stosunku do tych gatunków, określają następujące rozporządzenia:

  • - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony   gatunkowej zwierząt,
  • - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin,
  • - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.

W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być ustalane strefy ochrony.

Na obszarze Nadleśnictwa „Śnieżka" zostały wyznaczone 2 strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania dla:

• cietrzewia (Tetrao tetrix) o powierzchni 188,92 ha w leśnictwach Przesieka i Borowice,

• bielika (Haliaeetus albicilla) o powierzchni: ochrona całoroczna – 5,96 ha, ochrona okresowa - 10,36 ha w leśnictwie Podgórzyn.