Wydawca treści Wydawca treści

OCHRONA GATUNKOWA

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Ochrona gatunkowa jest w Polsce jedną z form ochrony przyrody.


Ma ona na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. Ochrona ta dotyczy gatunków rzadko występujących, endemicznych, zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych.

Aktualne listy gatunków chronionych, jak również obowiązujące zakazy w stosunku do tych gatunków, określają następujące rozporządzenia:
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin,
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.

W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być ustalane strefy ochrony.

Na obszarze Nadleśnictwa „Śnieżka" zostały wyznaczone 2 strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania dla:
• cietrzewia (Tetrao tetrix) o powierzchni 188,92 ha w leśnictwach Przesieka i Borowice, ustanowiona Rozporządzeniem nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 02 lutego 2000 r.
• bielika (Haliaeetus albicilla) o powierzchni: ochrona całoroczna – 5,96 ha, ochrona okresowa - 10,36 ha w leśnictwie Podgórzyn, ustanowiona przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzją SR.V.6631/s/5/KM/07 z dnia 24 października 20007 r. Obecnie teren ten został przekazany do Karkonoskiego Parku Narodowego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie Karkonoskiego Parku Narodowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2002).