Wydawca treści Wydawca treści

OBSZARY NATURA 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

 

Sieć Natura 2000 tworzą trzy typy obszarów:

· obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP),

· specjalne obszary ochrony siedlisk (SOOS),

· obszary o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW).

Są to obszary utworzone w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub  siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

Każdy obszar Natura 2000 posiada dziewięcioznakowy kod.

  • Pierwsze dwa znaki określają przynależność krajową obszaru (w przypadku Polski - PL).
  • Następna litera oznacza rodzaj obszaru Natura 2000:

B - obszar ptasi,

H - obszar siedliskowy,

C – całkowicie pokrywające się obszary ptasi i siedliskowy.

  • Kolejne dwie cyfry określają kod województwa.
  • Pozostałe cztery cyfry stanowią unikalny kod obszaru.

np.: PLH020006 – PL – H – 02 – 0006

 

 Sieć Natura 2000 na terenach będących w zarządzie Nadleśnictwa „Śnieżka” tworzy 8 obszarów

 

Tab.1. Ostoje sieci Natura 2000 występujące na terenie Nadleśnictwa „Śnieżka”

Lp.

KOD Natura 2000

Nazwa obszaru Natura 2000

Typ obszaru Natura 2000

1

PLH020006

Karkonosze

SOOS

2

PLH020011

Rudawy Janowickie

OZW

3

PLB020007

Karkonosze

OSOP

4

PLH020037

Góry i Pogórze Kaczawskie

OZW

5

PLH020075

Stawy Karpnickie

OZW

6

PLH 020044

Stawy Sobieszowskie

OZW

7

PLH020076

Źródła Pijawnika

OZW

8

PLH020105

Trzcińskie Mokradła

OZW

Dwa obszary Natura 2000 leżące w zasięgu Nadleśnictwa „Śnieżka” posiadają zatwierdzone „Plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”: Są to: OZW Rudawy Janowickie PLH020011 oraz OZW Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037. Zostały one zatwierdzone następującymi aktami prawnymi:

  • Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH020011 Rudawy Janowickie (Dz. Urz. Woj. Doln. Z dnia 15 lipca 2014 r. poz. 3245), następnie zmienione Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 23 września 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 26 września 2016 r. poz. 4337),
  • Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH020037 Góry i Pogórze Kaczawskie (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 1 października 2014 r. poz. 4023), następnie zmienione Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13 września 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 14 września 2017 r. poz. 3805).

W latach 2011-2013 odbywały się również spotkania członków Zespołu Lokalnej Współpracy, których celem było opracowanie założeń do projektów Planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Karkonosze PLH020006 i Karkonosze PLB020007. Do tej pory PZO dla tych obszarów nie został zatwierdzony. Przygotowywane jest połączenie obydwóch obszarów w jeden - Karkonosze PLC020001.

Przy sporządzaniu nowego PUL na lata 2019-2028 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu opracowało zakres PZO dla obszaru Natura 2000 OZW Trzcińskie Mokradła PLH020105 dla przedmiotów ochrony wymienionych w Standardowym Formularzu Danych z lutego 2017 r. (źródło: serwis http://natura2000.gdos.gov.pl), w granicach określonych przez jedenasty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2017 r., nr 2018/43). Z tego względu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu nie będzie sporządzał odrębnego planu zadań ochronnych dla tego obszaru (art. 28 ust. 11 pkt 3a Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody), w granicach gruntów będących w zarządzie Nadleśnictwa „Śnieżka”.

Nie mają opracowanych planów zadań ochronnych, ani planów ochrony pozostałe Obszary Natura 2000 mające znaczenie dla Wspólnoty zlokalizowane na terenach w zarządzie nadleśnictwa: Stawy Karpnickie PLH020075, Źródła Pijawnika PLH020076 i Stawy Sobieszowskie PLH020044.