Wydawca treści Wydawca treści

OBSZARY NATURA 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Obszary Natura 2000 są to obszary utworzone w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

Każdy obszar Natura 2000 posiada dziewięcioznakowy kod:

 • Pierwsze dwa znaki określają przynależność krajową obszaru
    (w przypadku Polski PL).
 • Następna litera oznacza rodzaj obszaru Natura 2000: B - obszar ptasi,
  H - obszar siedliskowy, C – całkowicie pokrywające się obszary ptasi
  i siedliskowy.
 • Kolejne dwie cyfry określają kod województwa.
 • Pozostałe cztery cyfry stanowią unikalny kod obszaru.
  np.:   PLH020006    – PL – H – 02 – 0006

Sieć Natura 2000 na terenach będących w zarządzie Nadleśnictwa „Śnieżka" tworzy 7 obszarów. Dodatkowo w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajduje się Obszar Natura 2000 PLH 020044 Stawy Sobieszowskie.

 

Ostoje sieci Natura 2000 występujące na terenie Nadleśnictwa „Śnieżka":

 1. PLH020006 Karkonosze,
 2. PLH020011 Rudawy Janowickie,
 3. PLB020007 Karkonosze,
 4. PLH020037 Góry i Pogórze Kaczawskie,
 5. PLH020075 Stawy Karpnickie,
 6. PLH020076 Źródła Pijawnika,
 7. PLH020105 Trzcińskie Mokradła.