Wydawca treści Wydawca treści

OBSZARY NATURA 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

 

Sieć Natura 2000 tworzą trzy typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP),
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOOS),
  • obszary o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW).

Są to obszary utworzone w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub  siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

Każdy obszar Natura 2000 posiada dziewięcioznakowy kod.

  • Pierwsze dwa znaki określają przynależność krajową obszaru (w  przypadku  Polski - PL).
  • Następna litera oznacza rodzaj obszaru Natura 2000:

B - obszar ptasi,

H - obszar siedliskowy,

C – całkowicie pokrywające się obszary ptasi i siedliskowy.

  • Kolejne dwie cyfry określają kod województwa.
  • Pozostałe cztery cyfry stanowią unikalny kod obszaru. np.: PLH020006 – PL – H – 02 – 0006

Sieć Natura 2000 na terenach będących w zarządzie Nadleśnictwa „Śnieżka” tworzy 8 obszarów.

 

Tab.1. Ostoje sieci Natura 2000 występujące na terenie Nadleśnictwa „Śnieżka”

Lp.

KOD Natura 2000

Nazwa obszaru Natura 2000

Typ obszaru Natura 2000

1

PLH020006

Karkonosze

SOOS

2

PLH020011

Rudawy Janowickie

OZW

3

PLB020007

Karkonosze

OSOP

4

PLH020037

Góry i Pogórze Kaczawskie

OZW

5

PLH020075

Stawy Karpnickie

OZW

6

PLH 020044

Stawy Sobieszowskie

OZW

7

PLH020076

Źródła Pijawnika

OZW

8

PLH020105

Trzcińskie Mokradła

OZW

 

Map. Powierzchniowe formy ochrony przyrody w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa „Śnieżka”, w tym Obszary Natura 2000.