Wydawca treści Wydawca treści

LASY HCVF

W certyfikowanych lasach Nadleśnictwa „Śnieżka”, zarządzanych według „Zasad, Kryteriów i Wskaźników Dobrej Gospodarki Leśnej” unika się stosowania pestycydów, zachowuje się wskazane ilości martwego drewna do naturalnego rozkładu, ochrania rzadkie gatunki flory i fauny, dąży do zachowania w stanie jak najbardziej naturalnym części ekosystemów leśnych, nie wprowadza się roślin modyfikowanych genetycznie i obcego pochodzenia, chroni się obszary o wyjątkowych walorach społecznych i przyrodniczych.

Za lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) - skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests – polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych, uznaje się obszary zgłoszone przez nadleśnictwa oraz wyłonione w procesie weryfikacji istotnych obszarów pod względem walorów przyrodniczych w skali regionalnej i krajowej, objęte trybem konsultacji społecznych. Pracownicy terenowi nadleśnictwa prowadzą monitoring tych lasów polegający na rejestrowaniu działań gospodarczych oraz szkód biotycznych i abiotycznych mających wpływ na wartości warunkujące uznanie tych lasów za szczególne.

Kategorie lasów HCVF występujące na terenie Nadleśnictwa Śnieżka:
1.1.2 - Obszary chronione w parkach krajobrazowych,
1.2 - Ostoje zagrożonych i ginących gatunków,
2.1 - Kompleksy leśne pełniące funkcję krajobrazową,
3.1 - Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące,
3.2 - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy,
4.1 - Lasy wodochronne,
4.2 - Lasy glebochronne,
6 -    Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności
        (w trakcie zatwierdzania przez RDLP Wrocław).
 

"Lokalizację Drzewostanów HCVF powołanych na terenie Nadleśnictwa Śnieżka znajdą Państwo pod linkami:

.              Obręb Śnieżka

.              Obręb Kowary