Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy reprezentatywne w standardzie FSC

Zgodnie z aktualną wersją standardu - FSC-STD-POL-01-01-2013, obowiązującą od 20 stycznia 2014 roku, definicja ekosystemów reprezentatywnych zawarta jest w opisie wskaźnika 6.4.1.

Treść wskaźnika 6.4.1.
Zarządzający lasami o dużych powierzchniach wyznacza, zachowuje i zaznacza
na mapach przykłady istniejących w krajobrazie ekosystemów (tzw. ekosystemy referencyjne, Representative Sample Areas). W pierwszej kolejności, jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym
lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji w naturalnym stanie.

Zasady wyznaczania ekosystemów reprezentatywnych przyjęte przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu.
Ekosystemy reprezentatywne należy wyznaczać na powierzchniach leśnych i nieleśnych, w których zadania gospodarcze określone w planie urządzenia lasu (PUL) aktualnie są bądź powinny być ograniczone ze względu na pełnienie istotnych funkcji przyrodniczych oraz niektórych innych funkcji poza gospodarczych, m.in. na obszarach i stanowiskach:

a)    istniejących i projektowanych (wg opisu w PUL - POP) rezerwatów (wszelkie prace są tam regulowane decyzjami RDOŚ, planami ochrony rezerwatu lub zarządzeniami wprowadzającymi zadania ochronne),

b)    istniejących i projektowanych (wg opisu w PUL - POP) użytków ekologicznych (ewentualne prace wynikają z celu ochrony i wymagają zgody organu ochrony przyrody - decyzji Rady Gminy),

c)    istniejących zasiedlonych stref całorocznych ochrony gatunkowej (powołanych w trakcie realizacji aktualnego PUL), bądź projektowanych
przez nadleśnictwo (w przypadku potwierdzonego nowego stanowiska gatunku),

d)    wszystkich znanych powierzchni Państwowego Monitoringu Przyrody (siedlisk i gatunków) znajdujących się na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych,

e)    priorytetowych chronionych leśnych siedlisk przyrodniczych (*9180, *91E0, *91D0, *91I0) oraz rzadkich w regionie siedlisk chronionych (9150 czy 9410a) a także w wydzieleniach leśnych z priorytetowymi nieleśnymi siedliskami "punktowymi" (*6110, *6120, *6210, *6230, *7110, *7210, *7220, *8160 i inne) - zarówno w obszarach sieci Natura 2000, jak poza nimi; siedliska powinny być zachowane według aktualnej dokumentacji w stanie doskonałym lub dobrym (zwłaszcza jeśli chodzi o prawidłowy skład gatunkowy drzewostanu oraz jego wiek);

f)     chronionych gatunków zwierząt (zarówno w obszarach sieci Natura 2000, jak poza nimi):

·   - priorytetowych (wilk, pachnica dębowa),

·   - zagrożonych wyginięciem (głuszec, cietrzew i inne);

g)    stanowiących chronione leśne siedliska przyrodnicze, które znajdują się
w doskonałym lub dobrym stanie zachowania (zwłaszcza jeśli chodzi
o prawidłowy skład gatunkowy drzewostanu oraz jego wiek), w wydzieleniach leśnych z "punktowymi" chronionymi siedliskami nieleśnymi, w wydzieleniach z przyrodniczymi siedliskami nieleśnymi oraz w wydzieleniach stanowiących stanowiska chronionych gatunków zwierząt (np. jelonek rogacz, kozioróg dębosz) bądź roślin (np. "strefowa" zanokcica serpentynowa) - przede wszystkim w granicach obszarów siedliskowych Natura 2000 (ewentualnie w bezpośrednim ich sąsiedztwie);

h)   gdzie znajdują się drzewostany, które powinny być wyłączone z użytkowania z powodu dużej niedostępności całego wydzielenia bądź znaczącej jego części, zwłaszcza stanowiące zinwentaryzowane lub potencjalnie cenne siedlisko lub prawdopodobne stanowiska chronionych gatunków lub drzewostany znajdujące się na terenie parków krajobrazowych -

i)     na stromych stokach, strefie górnej granicy lasu, w obrębie wąwozów, kamieńców, gołoborzy, wychodni skalnych, z miejscami o podłożu torfowym lub miejscowymi zabagnieniami oraz niewielkimi zbiornikami wodnymi, na powierzchniach źródliskowych itd.,

j)      uznanych za lasy ochronne pełniące funkcje glebochronne
oraz wodochronne ("chroniące glebę przed zmywaniem lub wyjałowieniem, powstrzymujących usuwanie się ziemi, obrywanie się skał lub lawin oraz chroniące zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, regulujących stosunki hydrologiczne w zlewni oraz na obszarach wododziałów"), zwłaszcza stanowiące zinwentaryzowane lub potencjalnie cenne siedlisko lub prawdopodobne stanowiska chronionych gatunków lub drzewostany znajdujące się na terenie parków krajobrazowych.